ຂ່າວຫນ້າ 1

ຂ່າວລາວ ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ສາລະຫນ້າຮູ້

8 ວິທີ ເລີ່ມທຸລະກິດແບບ “ສະຫຼາດໆ”

ຊ່ວງເວລາເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ຄືຊ່ວງເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ ທີ່ສາມາດເຮັດການດຳເນີນງານຂອງເຮົາງ່າຍຂື້ນ ໃນຂະນະທີ່ທຸລະກິດກຳລັງເຕີບໂຕໄປເລື້ອຍໆ ແລະ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ຄື ເຄັດລັບ 8 ວິທີໃນການເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຮົາງ່າຍຂື້ນ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ເຮົາເລີ່ມເຮັດໄດ້ແຕ່ດຽວນີ້!!

1. ວາງແຜນທາງດ້ານເທັກໂນໂລຍີເອົາໄວ້ແດ່!

ການລົງທຶນດ້ວຍການຈັດຫາເຊີບເວີ ແລະ ເຄື່ອຂ່າຍປິນເຕີທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງນັ້ນເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຕອນນີ້ ທຸລະກິດຂອງເຮົາຍັງບໍ່ຈຳເປັນໃຊ້ມັນກໍຕາມ ເຮົາອາດຕ້ອງຈ່າຍມັນເພີ່ມຂື້ນອີກໜ້ອຍໜຶ່ງ ໃນການຈັດຫາອຸປະກອນດີໆ ແຕ່ວ່າມັນຈະໃຊ້ໄດ້ດົນ ແລະ ເຮົາກໍບໍ່ຕ້ອງຄອຍອັບເກດຕະຫຼອດໃຫ້ເສຍເວລາ

2. ໃຊ້ຊອບແວດ້ານການບັນຊີ : ໂປຼແກຼມ
ລອງຫາໂປຼແກຼມຊອບແວ ທີ່ສາມາດຈັດທຳໃບແຈ້ງລາຄາສິ້ນຄ້າໄດ້ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ ລວມເຖິງການແຈ້ງເຕືອນທາງອີເມວແກ່ລູກຄ້າເພື່ອແຈ້ງການຊໍາລະເງິນລ້າຊ້າ ແລະ ໃນທຳນອງດຽວກັນ ໂປຼແກຼມຊອບແວດັ່ງກ່າວ ຍັງສາມາດສ້າງລາຍການຝາກ – ຖອນໄດ້ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຍັງສາມາດຄັດແຍກຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆອອກເປັນແຕ່ລະລາຍການ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາເບິ່ງໄດ້ສະເພາະລາຍການທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ ຍອດຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດເປັນຕົ້ນ

3. ຕັດສິນໃຈວ່າຈະ Outshort ແນວໃດ: ຜູ້ປະກອບການທຸກລາຍ ຈຳເປັນຕ້ອງວ່າຈ້າງຜູ້ຊຳນານຈາກພາຍນອກ ໃຫ້ຈັດທຳລະບົບບັນຊີຂອງຝ່າຍຕ່າງໆ ການຕະຫຼາດ ງານທຸລະການ ງານຕ້ອນຮັບ ແລະ ຕັດສິນໃຈເລືອກວ່າ ເຮົາຢາກເຮັດວຽກດ້ານໃດຫຼາຍທີ່ສຸດ ລອງໃຊ້ໂປຼແກຼມວິເຄາະຕົ້ນທຶນດ້ວຍການຄຳນວນເວລາ ແລະ ເງິນທີ່ຈ່າຍໄປໃນແຕ່ລະງານ ນອກຈາກນັ້ນ ກໍລອງໄປຈັດສັນງົບປະມານການລົງທຶນດ້ວຍຊອບແວເບິ່ງ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຕັດສິນໃຈວ່າ ຈະເຮັດວຽກໃດຕໍ່ໄປ ຫຼື ຈະ Outshort ງານໃດອອກໄປໃຫ້ບໍລິສັດພາຍນອກ

4. ຈັດຕັ້ງລະບົບ Online Payment

ລູກຄ້າໄຮເທັກຫຼາຍໆຄົນມັກຄາດຫວັງທີຈະທຳທຸລະກຳອອນລາຍໄດ້ ລອງເບິ່ງຕົວຢ່າງຂອງ “Paypal” ເຊິ່ງເປັນລະບົບການໃຫ້ບໍລິການ ການຊໍາລະເງິນອອນລາຍຂອງ Ebay ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຢ່າງວ່ອງໄວ ຈ່າຍເງິນໄດ້ທັນທີ ແລະ ເປັນວິທີທີ່ປອດໄພໃນການຊໍາລະເງິນດ້ວຍບັດເຄຼດິດ

5. ພະຍາຍາມຮັກສາເງິນສົດເອົາໄວ້

ເງິນ: ເຮົາຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ບໍລິການທາງທະນາຄານທຸກໆເດືອນ ແລະ ຈ່າຍເດືອນລະເທົ່າໃດ ທະນາຄານຂອງເຮົາສາມາດໃຫ້ບໍລິການວິເຄາະລາຍການເດີນຂອງບັນຊີ ທີ່ສາມາດອະທິບາຍຄ່າທຳນຽມການໃຫ້ບໍລິການໃນລາຍການໄດ້ທັງໝົດ ເຮົາອາດສາມາດຫຼຸດຄ່າທຳນຽມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ຫາກໝັ່ນເບິ່ງລາຍການບັນຊີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

6. ເຮັດປະກັນໄພຕົວແທນພຽງລາຍດຽວ

ຕໍ່ອາຍຸປະກັນໄພຂອງເຮົາທັງໝົດໃນຄັ້ງດຽວຜ່ານທາງຕົວແທນພຽງລາຍດຽວ ໃນຂະນະທີ່ເຮົາອາດຈະຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນອີກ ແຕ່ເຮົາກໍຈະເສຍເວລາພຽງຄັ້ງດຽວໃນຮອບປີ

7. ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຮັບມືກັບພະນັກງານ

ເມື່ອເຮົາເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ມີພະນັກງານຂາຍ ຫຼື ເຊວແມນແວະມາຢ້ຽມສະເໝີ ແຕ່ພວກເຂົາມັກມາໃນຈັງຫວະທີ່ບໍ່ຄ່ອຍດີສະເໝີແມ່ນຫຼືບໍ່? ລອງຈັດຊ່ວງເຊົ້າ ຫຼື ຊ່ວງບ່າຍຂອງວັນໜຶ່ງໃນອາດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ພະນັກງານຂາຍຈາກທີ່ຕ່າງໆສາມາດເຂົ້າເຖິງເຮົາໄດ້ ດ້ວຍວິທີນີ້ ເຮົາຈະສາມາດຮັບມືກັບພະນັກງານຂາຍເຫຼົ່ານີ້ ໃຫ້ໄປຕາມກິດຈະວັດປະຈຳວັນຂອງເຮົາໄດ້

8. ຈ້າງຄົນໃຫ້ຖືກກັບງານ

ກ່ອນງານຈະອອກມາເປັນຊິ້ນເປັນອັນໄດ້ ກໍຕ້ອງມີພະນັກງານທີ່ຄອຍເຮັດ ແລະ ຜັກດັນງານນັ້ນ ສະນັ້ນ ກ່ອນຈະເລີ່ມທຳທຸລະກິດ ກໍຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ທຸລະກິດເຮົາເປັນທຸລະກິດອັນໃດ ຮູບແບບໃດ ແລ້ວກໍຈັດຫາບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ມີຄວາມຊຳນານໃນດ້ານນັ້ນມາບໍລິຫານຈັດການຕາມງານທີ່ວາງໄວ້

Source: Entrepreneur’s