ຂ່າວຫນ້າ 1

ຂ່າວລາວ ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ສາລະຫນ້າຮູ້

ເຫັດຫູຫນູຂາວ: ຊ່ວຍໃນການບໍາລຸງຜີວພັນ, ບໍາລຸງເລືອດ, ຊ່ວຍໃນການຄວບຄຸ້ມນໍ້າໜັກ

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດ
ເຫັດຫູໜູຂາວມີລັກສະນະເປັນດອກອ່ອນນຸ້ມ ແລະ ໃສ ຄ້າຍຄືກັບເຍັນລີສີຂາວ. ເຫັດຊະນິດນີ້ເກິດດອກຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ (40-80 ມມ).

ມັກຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດຮ້ອນຊຸ່ມ ພົບໄດ້ຕາມຂອນໄມ້ ຫຼື ງ່າໄມ້ທີ່ສູງ. ເວລາດອກແຫ້ງຈະຫົດເຂົ້າ, ບາງ ແລະ ແຂງກອບ ເຫັດຈະປ່ຽນຮູບຄືນເມື່ອຖືກນໍ້າ.

ບັນຍາຍການນຳໃຊ້
ເຫັດຫູໜູຂາວເປັນເຫັດທີ່ສາດມາດນໍາໄປປະກອບອາຫານໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ສາມາດເພາະປູກເປັນສິນຄ້າໄດ້.

ນອກນີ້ເຫັດຫູໜູຂາວຍັງມີປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ຊ່ວຍໃນການບໍາລຸງຜີວພັນ, ບໍາລຸງເລືອດ, ຊ່ວຍໃນການຄວບຄຸ້ມນໍ້າໜັກ ແລະ ອື່ນໆ.