ຂ່າວຫນ້າ 1

ຂ່າວລາວ ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ສາລະຫນ້າຮູ້

ໄຫຫີນແຫ່ງມໍລະດົກໂລກແລະຫອ້ງນໍ້າສົກກະປົກ

ຊາວລາວພາກັນຊື່ນຊົມໃນຂະນະໄຫຫີນເມືອງພວນໄດ້ຖືກຮັບຮອງເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກຢ່າງສົມບູນໃນປີ 2019 ແລະໃນອັນດັບທີ່ 1587 ຂອງລາຍຊື່ສະຖານທີ່ມໍລະດົກບົນໂລກໜວ່ຍນີ້.

ເບີ່ງໄກໆພາບຂອງທົ່ງໄຫຫີນສວຍສົດງົດງາມແລະປິດສະໜາພາງືດ…ຄົນໃດໄດ້ຍິນກໍ່ຢາກມາທ່ຽວຊົມ, ຈັບບາຍແລະດົມກີ່ນອາຍ ວັດຖຸແກ່ກາສາລື..ຊື່ສຽງໂດງດັງໄປທົ່ວໂລກາ. ແຕ່ຍີ່ງເຂົ້າມາໃກ້ສະຖານທີ່ບູຮານລະດັບໂລກນີ້ພຽງໃດ ກີ່ນອາຍສົກກະປົກເນົ່າເໝັນຫອ້ງນໍ້າແຫ່ງນີ້ກໍ່ຍີ່ງລອຍເຂົ້າມາດັງແຂກຄົນທະວີຂື້ນ!

ໃນພາບ ແມ່ນຫອ້ງນໍ້າປະຈໍາທົ່ງຮັບໃຊ້ແຂກຄົນ ທີ່ພວມຜັນປ່ຽນຮູບຮ່າງຕົນເອງເປັນມໍລະດົກໂລກໃນໂຕ ໂດຍບໍ່ຕອ້ງຜ່ານຢູເນສໂກ. ບໍ່ຮູ້ວ່າແຂກຄົນໃດແດ່ກ້າຢຽບຂາເຂົ້າມາຊົມໃຊ້ຫອ້ງນໍ້າໃນສະພາບນີ້? ແລະໃນສະຖານທີ່ມໍລະດົກໂລກແຫ່ງນີ້? ທັງໆທີ່ແຂກເຂົ້າຊົມກໍ່ໄດ້ຊື້ປີ້ເຂົ້າໄປ. ພະແນກທອ່ງທ່ຽວແຂວງຮູ້ແຕ່ເກັບເງີນ? ແຕ່ບໍ່ຮູ້ບົວລະບັດຮັກສາແລະເຮັດການຕະຫຼາດ?

ລຖບ ວາງເປົ້າໝາຍວ່າ ປີນີ້ຈະໃຫ້ໄດ້ນັກທອ່ງທ່ຽວບັນລຸ 5 ລ້ານ. ໂຄສະນາຂົນຂວາຍແລະຈັດງານມະຫາກໍາການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຄຶກຄື້ນ. ຝ່າຍຜູ້ບໍລິຫານການທອ່ງທ່ຽວແຫ່ງຊາດກໍ່ທ່ຽວໄປຕ່າງປະເທດຄືໄປນາ ເພື່ອໄປທອດຖອນບົດຮຽນຈາກຕ່າງແດນ ເພື່ອມາພັດທະນາການທອ່ງທ່ຽວເມືອງລາວ. ແຕ່ມາເຫັນສະພາບຫອ້ງນໍ້າແບບນີ້ ບອກ ຂພຈ ໄດ້ຄໍາດຽວເລີຍວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວລາວຍັງບໍ່ກ້າວໄປຮອດໃສ? ຢາກໃຫ້ກ້າວໄປໄກອີກ #ຕອ້ງລົງຂົນຂວາຍແລະປຸກລະດົມໃຫ້ພະນັກງານຮັບພິຊອບສະຖານທີ່ທອ່ງທ່ຽວຕ່າງໆໃນລາວໃຫ້ພາກັນຮູ້ແລະຮັກສາອະນາໄມຫອ້ງນໍ້າໃຫ້ສະອາດເສຍກອ່ນ!

ເຊື່ອຢ່າງຍີ່ງ ບົດນີ້ຈະເຂົ້າໄປເຖີງຈິດເຖີງໃຈຂອງຜູ້ຮັບພິຊອບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆໃນລາວ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ຮັບພິຊອບທົ່ງໄຫຫີນແຫ່ງມໍລະດົກໂລກ, ດວ້ຍຄວາມຫັວງດີແລະພອ້ມກັນປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕົນເອງຢ່າງເອົາໃຈໃສ່. ຄົນລາວຢ່າພາກັນ Go inter ນໍາແຕ່ວັດຖຸສີ່ງຂອງຈາກຕ່າງແດນແລະການປະພຶດບາງສວ່ນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຫອ້ງນໍ້າໃນສະຖານທີ່ທອ່ງທ່ຽວ ກໍ່ຕອ້ງຄືດແບບ Inter ເຊັ່ນກັນ?! ຂພຈ ຢາກເຫັນຫອ້ງນໍ້າຮັບໃຊ້ແຂກຄົນງາມແລະສະອາດຄືພາເຂົ້າໃນເຮືອນຂອງພວກທ່ານ?!😥😊

 

ຂຽນມາດວ້ຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ເພື່ອແຂກຕ່າງດ້າວທ້າວຕ່າງແດນທີ່ເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມເມືອງລາວ…ຂໍໃຫ້ເຂົາກັບບ້ານດວ້ຍຄວາມຊົງຈໍາທີ່ດີແລະສະອາດ. ຄວາມສົກກະປົກ ບໍ່ມີໃຜຢາກຖືກັບບ້ານນໍາ.😡

ຂໍຂອບໃຈ

ໂດຍ: ສຸລັດ ທຸມມະວົງ